Trends in Business and Economics
Research Articles

The Relationships Between Corporate Social Responsibility and Talent Management: An Analysis Through Human Resources Management

1.

Department of Labor Economics and Industrial Relations, Atatürk University, Graduate School of Social Sciences, Erzurum, Turkey

Trends in Business and Economics 2023; 37: 81-90
DOI: 10.5152/TBE.2022.221832
Read: 767 Downloads: 272 Published: 01 April 2023

Nowadays, with the emergence of Industry 4.0, the talent management and the social responsibilities of the industrial companies have been taken into consideration in human resources management, which is an influential factor in the sustainable success of businesses. Talent management strategies are needed to attract and retain talented employees in organizations. Similarly, the employees also seek an organization that cares and makes investments in the employees to have better life and work conditions. In this respect, the main objective of this study is to reconcile the human resource policies that can be created for current employees and potential candidates within the framework of the social responsibilities of businesses and the ethical approach of business management with talent management. In this study, the relationship between the concept of social responsibility and talent management practices is examined. After the theoretical information, a field study was conducted with a sample of call center employees in Erzurum (158 people). Our results show that the role of human resource management practices that have social responsibility concerns is related to corporate social responsibility and is an effective instrument for talent management. Furthermore, the results show that corporate social responsibility activities that the organization applies affect the organization’s human resources policies, which offer the holistic structure of the characteristics of human resources.

JEL Codes: J54, J62, O15

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Yetenek Yönetimi İlişkisi: İKY Üzerinden bir İnceleme

Günümüzde Endüstri 4,0’ın ortaya çıkmasıyla birlikte işletmelerin sürdürülebilir başarısında etkili bir faktör olan insan kaynakları yönetiminde (İKY) sanayi şirketlerinin yetenek yönetimi (TM) ve sosyal sorumlulukları (SR) dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, işletmeler için yetenekli çalışanları çekmek ve elde tutmak için yetenek yönetimi stratejilerine ihtiyaç vardır. Benzer şekilde, bireyler için de daha iyi yaşam ve çalışma koşullarına yönelik fırsatlara sahip olunmasına özen gösteren ve çalışanlarına yatırım yapan işletmeler aramaktadır. Bu doğrultuda, mevcut çalışanlar ve potansiyel adaylar için oluşturulabilecek İK politikalarının, işletmelerin sosyal sorumlulukları çerçevesinde yetenek yönetimi ile ilişkilendirilmesi bu çalışmanın temel amacıdır. Bu çalışmada kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramı ile yetenek yönetimi (TM) uygulamaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Teorik bilgilerin ardından Erzurum’da (158 kişi) çağrı merkezi çalışanlarından oluşan bir örneklemle saha çalışması yapılmıştır. Sonuçlarımız, sosyal sorumluluk kaygısı taşıyan İKY uygulamalarının rolünün KSS ile ilgili olduğunu ve yetenek yönetimi için etkili bir araç olduğunu göstermektedir. Örgütsel anlamda uygulanan KSS faaliyetlerinin insan kaynakları politikalarını etkilediğini sonucu insan kaynakları yönetiminin örgüt stratejileriyle olan bütünsel yapısını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Yetenek Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi

JEL Kodları: J54, J62, O15

Cite this article as: Bozma, K., & Karcıoğlu, F. (2023). The relationships between corporate social responsibility and talent management: An analysis through human resources management. Trends in Business and Economics, 37(2), 81-90.

Files
EISSN 2822-2652