Trends in Business and Economics
Research Articles

The Relationship between Paternalistic Leadership and Organizational Democracy Perception: A Study in Terms of Generations

1.

Balıkesir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Balıkesir, Türkiye

2.

Balıkesir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Balıkesir, Türkiye

Trends in Business and Economics 2023; 37: 23-34
DOI: 10.5152/TBE.2022.220616
Read: 266 Downloads: 63 Published: 23 January 2023

The aims of this study are to determine the effects of paternalistic leadership style and paternalistic leadership behaviours which are accepted in Eastern cultures on the organizational democracy perception (with its sub-dimensions) of employees and to investigate whether this effect changes according to generations (X and Y generations). For this purpose, a questionnaire was applied to 210 people working in Balıkesir Metropolitan Municipality. According to the results of the study, statistically significant and positive relationships were found between paternalistic leadership and organizational democracy perception (β = .69, p < .01) and which is the subdimensions of organizational democracy; participation (β = .72, p < .01), transparency (β = .67, p < .01), justice (β = .53, p < .01), equality (β = .53, p < .01), and accountability (β = .40, p < .01). However, the moderator effect of the X and Y generations (β = .04, p > .05) could not be determined in the relationship between paternalistic leadership and the perception of organizational democracy.

Jel Codes: H10, M10, M12.

Paternalist Liderlik ve Örgütsel Demokrasi Algısı İlişkisi: Kuşaklar Açısından Bir Araştırma

Bu çalışma, Doğu kültürlerine özgü bir liderlik tarzı olan paternalist liderlik tarzı ve paternalist lider davranışlarının örgüt çalışanlarının demokrasi algısını (alt boyutları ile birlikte) nasıl etkilediğini ve bu etkinin farklı kuşaklar (X ve Y kuşakları) açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 210 kişiye anket uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre paternalist liderlik ile örgütsel demokrasi algısı (β = ,69, p < ,01) ve örgütsel demokrasinin alt boyutları katılım (β = ,72, p < ,01), şeffaflık (β = ,67, p < ,01), adalet (β = ,53, p < ,01), eşitlik (β = ,53, p < ,01), hesap verebilirlik (β = ,40, p < ,01) arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif ilişkiler tespit edilmiştir. Ancak paternalist liderlik ile örgütsel demokrasi algısı ilişkisinde, X ve Y kuşaklarının (β = ,04, p > ,05) düzenleyici etkisi tespit edilememiştir.

JEL Kodları: H10, M10, M12

Anahtar Kelimeler: Paternalist liderlik, Demokrasi Algısı, Örgütsel Demokrasi, Kuşaklar

Cite this article as: Katı, Y., & Şahnagil, S. (2023). The relationship between paternalistic leadership and organizational democracy perception: A study in terms of generations. Trends in Business and Economics, 37(1), 23-34.

Files
EISSN 2822-2652