Trends in Business and Economics
Research Articles

The impact of defense expenditure on economic performance: A Bootstrap DEA approach

1.

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Bölümü, Erzurum, Türkiye

Trends in Business and Economics 2022; 36: 325-335
DOI: 10.54614/TBE.2022.1021297
Read: 541 Downloads: 116 Published: 10 May 2022

This study aims to investigate the critical issue in determining the effect of defense expenditures on economic performance. In this research, the relationship between economic performance and defense expenditures is discussed using the data from the period 1993 to 2019 for 32 countries that are members of the Organization for Economic Cooperation and Development, according to their distribution in America, Asia–Oceania, and Europe. The analyses are based on the Bootstrap Effectiveness and Malmquist Total Factor Productivity Index calculations, which examine two cases with and without defense expenditure. The findings show that the economic performance values calculated by including defense expenditures are higher than the performance values calculated without defense expenditures. In this respect, the findings are in line with the Keynesian Approach, which argues that defense expenditures positively affect economic performance. In addition, the result showed that America and Europe regions have higher performance values than Asia–Oceania region. In this respect, it draws attention that defense expenditures should be evaluated regionally.

JEL Codes: F52, F63, D24

Savunma harcamalarının ekonomik performans üzerine etkisi: Bootstrap VZA yaklaşımı

Bu çalışma, savunma harcamalarının ekonomik performans üzerindeki etkisinin belirlenmesi gibi kritik bir konuyu araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmada ekonomik performans ve savunma harcamaları arasındaki ilişki Amerika, Asya-Okyanusya ve Avrupa bölgelerindeki dağılımlarına göre Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi 32 ülke için 1993-2019 dönemi verileriyle ele alınmıştır. Analizler savunma harcamalarının dahil edildiği ve edilmediği iki durumu inceleyen Bootstrap Etkinlik ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi (MVE) hesaplamalarına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, savunma harcamalarının dahil edilerek hesaplanan ekonomik performans değerlerinin savunma harcamaları dahil edilmeden hesaplanan performans değerlerinden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu açıdan bulgular, savunma harcamalarının ekonomik performansı pozitif yönlü etkilediğini savunan Keynesyen Yaklaşıma uygundur. Ayrıca sonuçlar, Amerika ve Avrupa bölgelerinin Asya-Okyanusya bölgesine nazaran daha yüksek performans değerlerine sahip olduğunu göstermiştir. Bu yönüyle savunma harcamalarının bölgesel olarak değerlendirilmesi gerekliliği dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bootstrap veri zarflama analizi, savunma harcamaları, ekonomik performans

Cite this article as: Topçuoğlu Ö. (2022). Savunma harcamalarının ekonomik performans üzerine etkisi: Bootstrap VZA yaklaşımı. Trends in Business and Economics, 36(4), 325-335.

Files
EISSN 2822-2652